عوارض شانه

عوارض شانه

افراد به دلیل داشتن مشاغل مختلف، وضعیتهای بدنی متفاوتی پیدا میکنند. این بدین معناست که شغل و کار روزانه ی فرد تاثیر مستقیمی بر روی شکل گیری پاسچر یا وضعیت بدنی وی دارد.

شانه متحرکترین مفصل در بدن شما است. به علت حرکت زیاد در تمامی جهات، این مفصل دارای ثبات بسیار پایینی است لذا یکی از مشکلاتی که در شانه بسیار رایج است، دررفتگی میباشد.

شانه ی یخ زده که به عنوان چسبندگی کپسول نیز یاد میشود، شرایطی پاتولوژیک است که معمولاً با سفتی و درد در قسمت مفصل شانه شناخته میشود.

گیرنده: رامتن

ورودی نا معتبر میباشد

Invalid Input

ایمیل خود را بنویسید