ساعات کاری شعبه های کلینیک فیزیوتراپی رامتن

روزها و ساعات کاری شعبه خیابان مطهری

عکس فیزیوتراپیست های رامتن در شعبه مطهری

شنبه الی چهارشنبه

8 صبح الی 8 عصر

پنجشنبه

8 صبح الی 2 عصر

روزها و ساعات کاری شعبه شهرک غرب

عکس از محیط کلینیک فیزیوتراپی رامتن، شعبه شهرک غرب

شنبه الی چهارشنبه

8 صبح الی 8 عصر

پنجشنبه

8 صبح الی 2 عصر