عوارض تاندون

تاندونهای دست، تاندونهای بسیار ظریف میباشند. همچنین به علت اینکه فضای دست بسیار کوچک بوده و نیز انگشتان، مسئول انجام حرکات ظریف هستند، لذا این تاندونها بسیار فشرده و نازک میباشند که همین موضوع موجب میگردد بسیار تحت فشار باشند.

تاندون آشیل یکی از مهمترین نقاط بدن میباشد که انتفال بخش مهمی از وزن بدن به زمین را بر عهده دارد. این تاندون دارای شکل و ساختار منحصر بفردی است که ثبات را در ناحیه ی مچ فراهم می آورد و همیچنین یکی از مهمترین عناصر در هنگام قدم برداشتن است.

گیرنده: رامتن

ورودی نا معتبر میباشد

Invalid Input

ایمیل خود را بنویسید