ویکی فیزیو

ویکی فیزیو

استخوان فمور یا استخوان ران یکی از بزرگترین استخوان های بدن است. این استخوان دارای قسمتی به نام گردن فمور میباشد که با استخوان لگن مفصل ران را تشکیل می دهند .

راستای طبیعی ستون فقرات دارای قوس کیفوز در ناحیه ستون فقرات سینه ای و لوردوز در نواحی گردنی و کمری می باشد.

اسپوندیلیت آنکیلوزان بیماری مزمن و پیشرونده التهابی است که ستون مهره ها ، مفاصل ساکروایلیاک و همین طور مفاصل مفاصل محیطی را به صورت غیر قرینه ( مخصوصا در جوانان ) درگیر می کند.

در دنیای امروزه، پاسچر یا وضعیت بدنی اهمیت زیادی پیدا کرده است. از آنجاییکه دنیا به سمت صنعتی شدن پیش رفته و اکثر افراد دارای شغلهای پشت میز نشینی میباشند، لذا ارزیابی وضعیت مناسب بدنی و تطبیق آن با نوع شغل و فعالیت، بسیار مهم تلقی میشود.

بورسیت یا التهاب بورس یک وضعیت دردناک است که مستقیما بر روی مفصل تاثیر میگذارد. بورسها کیسه های پر از مایع هستند که به عنوان یک کوسن ضربه گیر بین استخوانها، تاندون، مفصل و ماهیچه عمل میکند. زمانی که این کیسه ها ملتهب میشوند، به نام بورسیت شناخته میشود. نزدیک 150 بورس در بدن انسان وجود دارد.

رادیکولوپاتی در لغت به معنای بیماری تیرکشنده است. حال این به چه معناست؟ ستون فقرات بدن، نقطه ای بسیار حساس و آسیب پذیر در بدن میباشد که شامل مهره ها، دیسک بین آنها و مفاصل بین مهره ای است .

شین اسپیلت تنها یک بیماری نیست بلکه یک سندرم است. سندرم به معنای مجموعه ای از علایم بیماری است یعنی شین اسپلیت تنها موجب فشار بر روی تیبیا نمی شود بلکه با درگیر کردن عناصر اطراف میتواند علایم دیگری را در کل ساق پا و مچ پا بوجود بیاورد. لذا در هنگامی که فرد دچار این مشکل میگردد، علاوه بر رفع فشار از روی تیبیا باید بروی روی موارد دیگری همچون وزن اندازی صحیح، انجام تمرینات ورزشی مناسب و اصلاح خط وزن نیز کار درمانی انجام گیرد.

عضله پیریفورمیس عضله کوچکی است که در لگن قرار دارد . این عضله بسیار عمقی است و در زیر عضله سرینی بزرگ قرار دارد. این عضله از استخوان خاجی آغاز می شود و به استخوان ران متصل می شود. عمل این عضله چرخش پا ها بهش سمت خارج می باشد.

Schizophrenia is "a chronic, more or less debilitating illness characterized by perturbations in cognition, affect, and behavior, all of which have a bizzare affect. "

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چگونه مفاصل شما ثابت نگه داشته می شوند؟ در این مقاله قصد داریم تا شما را با بافت لیگامان آشنا نماییم.

Paralysis of one side of the body due to Pyramidal Tract lesion at any point from its origin in the cerebral cortex down to the fifth Cervical segment ( beginning of origin of cervical plexus ) .

Computed tomography (CT) is an imaging procedure that uses special x-ray equipment to create detailed pictures, or scans, of areas inside the body. It is also called computerized tomography and computerized axial tomography (CAT).

The term ‘thoracic outlet syndrome’ describes compression of the neurovascular structures as they exit through the thoracic outlet (cervicothoracobrachial region). The thoracic outlet is marked by the anterior scalene muscle anteriorly, the middle scalene posteriorly, and the first rib inferiorly.

Spasticity is a motor disorder marked by a velocity-dependent increase in muscle tone or tonic stretch reflexes associated with hypertonia.
Spasticity can present variably in a clinical setting, Spasticity can lead to many complications eg interference with daily function, hygiene, comfort, and nursing care as well as contractures (increasing the risk of pressure ulcers and subsequent infections). Also, spasticity poses an increased risk of subluxation and/or dislocation as well as heterotopic ossification.
Spasticity can prove to be beneficial for some patients, allowing them to ambulate or simply stand/bear weight, decreasing their risk of developing osteoporosis and helping improve circulation and overall mental health.

Parkinson disease (PD) is a neurodegenerative disorder that mostly presents in later life with generalized slowing of movements (bradykinesia) and at least one other symptom of resting tremor or rigidity. Other associated features are a loss of smell, sleep dysfunction, mood disorders, excess salivation, constipation, and excessive periodic limb movements in sleep (REM behavior disorder).

Hypocalcemia, a low bood calcium level, occurs when the concentration of free calcium ions in the blood falls below 4.4 mg/dL. The normal concentration of free calcium ions in the blood serum is 4.4-5.4 mg/dL.

Lateral ligament injuries or inversion injuries are perhaps one of the most common sporting injuries seen by physiotherapists, especially in jumping sports (e.g. basketball, volleyball). They are usually a result of a forced plantar flexion/inversion movement, whereby the complex of ligaments on the lateral side of the ankle is torn by varying degrees.

صفحه1 از5

گیرنده: رامتن

ورودی نا معتبر میباشد

Invalid Input

ایمیل خود را بنویسید