1- تشخیص پزشک و همراه داشتن نسخه پزشک معالج جهت شروع درمان الزامی است.

2- ارزیابی مراجعین: به طور کلی 3 جلسه ارزیابی داریم (جلسه اول، پنجم و دهم): اولین مرحله، ارزیابی مراجعین است،‌ ارزیابی اینگونه است که علت مراجعه بیمار، تاریخچه آسیب دیدگی، درمانهایی که از قبل انجام شده و همچنین سابقه بیماری را از مراجعین می‌پرسیم سپس به انجام تست های کلینیکال با توجه به مشکلات بیمار می پردازیم. پس از این مراحل، بررسی پاراکلینیکال (بررسی MRI و عکس رادیولوژی) را در برنامه داریم و در نهایت به تشخیص مشکل بیمار و طراحی برنامه درمانی می رسیم. در جلسات پنجم و دهم: بررسی پیشرفت درمان انجام می‌شود و در صورت نیاز، نغییر برنامه درمانی صورت می‌گیرد؛ در جلسه پنجم گزارشی از عملکرد فرد تهیه می‌شود و در جلسه دهم گزارش پیشرفت درمان به پزشک معالج و مراجعین تحویل داده می‌شود. شروع روند درمان می‌تواند از همان روز اول ارزیابی و یا روزی دیگر باشد.

3- در این مرحله هزینه‌ها اعلام می‌شود.

4- مرحله بعدی تشکیل پرونده‌ مراجعین است .

5- هریک از مراجعین یک فرم درمانی دارند که تمامی ویژگی‌ها، روند درمانی و اطلاعات پزشکی هر شخص در آن به صورتی تکمیل می‌گردد که هر یک از درمانگرها با مراجعه به آن به صورت کامل در جریان روند درمان قرار می‌گیرند و مراجعین برای ادامه درمان وابسته به یک درمانگر یا فیزیوتراپیست نیستند. لذا با کمک هرکدام از درمانگران می‌توانند معالجه شوند.

6-پس از طی کردن این مراحل، فرآیند درمانی با توجه به نسخه پزشک و زیر نظر فیزیوتراپیست صورت می‌گیرد.