ضحی رضائیان

دستیار فیزیوتراپیست

تحصیلات

 • 1392-1396کارشناس ادبیات زبان اسپانیایی از دانشگاه ازاد واحد تهران شمال
 • 1392-1380 ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری

 • 1395_1393 ناجیگری و مربیگری شنا
 • 1395 تاکنون فیزیوکلاب رامتن

دوره های تخصصی

 • Functional training از موسسه OS آلمان
 • Sport team management با حضور اساتید آلمانی
 • آمادگی جسمانی
 • حرکات اصلاحی و طراحی تمرینات مربوطه
 • دوره کمک های اولیه
 • دوره های تخصصی زبان آلمانی و اسپانیایی
 • دوره نجات غریقی
 • دوره مربیگری شنا