باران کریمی

دستیار درمانی

تحصیلات :

  • 1392-1396کارشناس میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد
  • 1392_1380 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری :

  • 1394 آزمایشگاه بیمارستان ایران مهر
  • 1395 تاکنون فیزیوکلاب رامتن

دوره های تخصصی :

  • Functional training از موسسه OS آلمان
  • Sport team management با حضور اساتید آلمانی
  • آمادگی جسمانی
  • حرکات اصلاحی و طراحی تمرینات مربوطه
  • دوره کمک های اولیه
  • ICDL