امیر میلاد توسلی

عضو انجمن فیزیوتراپی ایران

تحصیلات

  • 1395 کارشناس فیزیوتراپی عمومی _ دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • 1390_1378 تحصیلات ابتدایی تا دیپلم

سوابق کاری

  • 1395 کارشناس فیزیوتراپی در کلینیک فولاد وابسته به کارخانه ذوب آهن اصفهان
  • 1396-1395 فیزیوتراپیست بیمارستان حضرت فاطمه و محب کوثر
  • 1396 فیزیوتراپیست بیمارستان هاشمی نژاد
  • 1397-1396 بیمارستان عرفان نیایش، بیمارستان فجر، بیمارستان، بیمارستان بعثت
  • 1398 بیمارستان محب مهر
  • 1398 فیزیوکلاب رامتن

مقالات، سخنرانی ها و پوسترها 

  • ترجمه کتاب کاربردهای بالینی روش کینزیوتیپ